Virtual Café
(kawiarnia)


Zapraszamy na gor±ce dyskusje w naszej internetowej kawiarni. Serwujemy bardzo smaczn± wirtualn± kawê, która pozosta³a z imprezy u ¿o³nierzy. Uwaga: proszê siê nie przestraszyæ, je¶li bêdzie w niej p³ywa³ grzyb z (nie)logicznego lasu...