Punkty z æwiczeñ
(æwiczenia)

 Kurs wymaga klucza dostpu do kursu

Prowadz±cy: Marian Rusek
Prowadz±cy: Arkadiusz Orlowski
Prowadz±cy: Maciej JanowiczTu znajdziesz punkty za zadania rozwi±zane przez Ciebie samodzielnie (?) przy tablicy. Tu mo¿esz te¿ zdobyæ dodatkowe punkty bior±c udzia³ w automatycznych testach i wys³aj±c pliki z rozwi±zaniami zadañ.